Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş

Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş

Yenidoğu Eğitim Kurumları olarak, ülkemizin birçok alanda kaydettiği ilerlemeyi henüz eğitim alanında yeterince gerçekleştiremediği düşüncesini taşıyoruz. Bu durumun tersine çevrilmesi ve Türkiye’nin ilerlemesindeki esas sürükleyici gücün eğitimdeki gelişmişliğimiz olması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Bunun sağlanması için de eğitimde değişim ve dönüşüme ihtiyaç olduğu, bunun sadece devlet eliyle gerçekleştirilmesini beklemek yerine, diğer birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, özel teşebbüsün de taşın altına elini koyması gerektiğine inanıyoruz.

Dünyamız, bilginin hızla değiştiği bir çağa ayak uydurmaya çalışmaktadır (bilgiyi seçebilme, dünya vatandaşı, her kaynaktan istifade edebilmek). Bilgiye duyulan ihtiyacın giderek artması 21. yüzyılda ülkelerin bireysellikten, dünya vatandaşlığı kavramına yönelmesini zorunlu kılmıştır. Günümüzde, öğrencilerin dünya vatandaşı olma yolunda çağın gerektirdiği nitelikte, değerlerine bağlı olarak yetiştirilmesi ülkelerin en temel hedeflerinden biri haline gelmiştir. (Bilgiyi seçebilme, ihtiyaçları doğrultusunda yararlanma)


Dünyamız, hiç olmadığı kadar yüksek bir hızda bilginin üretildiği ve değiştiği bir çağa ayak uydurmaya çalışmaktadır. Farklı coğrafyalardan farklı alanlarda küresel bilgi havuzuna sürekli akış olmaktadır. Bu bilgi havuzuna duyulan gereksinimin giderek artması, 21. yüzyılda ülkelerin bireysellikten, dünya vatandaşlığı kavramına yönelmesini zorunlu kılmıştır. Diğer taraftan, global dünyada yüksek hızda gerçekleşen bu akışın, nitelikli bilgi kadar niteliksiz bilgiyi de içerisinde barındırdığı da bir gerçektir. Bu durum ise, bilgiyi seçebilmeyi, en az, bilgi önemli sahibi olmak kadar önemli hale getirmiştir. Dolayısıyla günümüzde, öğrencilerin dünya vatandaşı olma yolunda çağın gerektirdiği niteliklere sahip olması, bilgiyi seçebilen fertler olarak yetişmesi ve değerlerine bağlı olarak kendisiyle birlikte ülkenin gelişimine katkı sunacak bir bilinçle yetiştirilmesi ülkelerin en temel hedeflerinden biri haline gelmiştir.


Bu anlamda Türkiye’miz son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirmiş ve birçok alanda ilerleme kaydetmiştir. Fakat eğitimde bu süre zarfında gözle görülür mesafeler alınsa da, henüz arzu edilen seviyelere ulaşılamadığı, bu amaçla yapılması gereken çok sayıda iyileştirmeye ihtiyacı olduğu da bir gerçektir. Rekabette olduğumuz ülkelerin eğitim sistemi ile ülkemizin eğitim sistemini karşılaştıran OECD raporları, Avrupa Birliği ilerleme raporları ve ülkelerin eğitim gelişmişlik seviyesini ölçen PİSA raporları eğitimdeki gelişmişlik düzeyimizin istenilen seviyenin altında olduğunu göstermektedir.


Ülkemizin milli gelirde orta gelir tuzağından bir an önce çıkabilmesi için, çağın gereklerine cevap verecek dinamikliği göstermek, bilim, sanat ve teknoloji alanındaki gelişmelere hızlı adapte olmak ve değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek durumundayız. Bu anlamda özel eğitim sektörüne de büyük sorumluluk düştüğü inancını taşıyoruz.


Günümüz özel okulculuk anlayışının kimi zaman ticari kaygılarla dejenere olduğunu, kimi zaman da bir kişi veya ideolojinin güdümüne girebildiğini gözlemleyebiliyoruz. Sektörümüzdeki bu olumsuzlukların ivedilikle değiştirilerek ülke menfaatleri ve eğitim politikaları kapsamında özel teşebbüsün kabiliyetlerinden maksimum derecede yararlanılması gerekliliğinin farkındayız.


Yenidoğu Eğitim Kurumları çağın gereklerini değerleriyle yorumlayacak yorumlayabilecek bir nesil yetiştirme misyonu ile kurulmuştur. Bu misyonu hayata geçirmek için kurumsal yapılanmamızı sürdürülebilir kılarak sektörüne ülkemize model olmayı çok fazla önemsiyoruz. Bu kapsamda profesyonel olarak kurguladığımız iş modelimizi vakıf ve dernekleşme faaliyetleriyle zenginleştirmeye devam ediyoruz.